Všeobecné obchodní podmínky Hotel Savoy Prague a ochrana osobních údajů

Vážení hosté,

PODLE ZÁKONA Č. 634/1992 Sb. V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELE JSME POVINNI INFORMOVAT NAŠE HOSTY O NÁSLEDUJÍCÍCH:

A. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je orgán dozoru nad ochranou spotřebitele, jednající v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., zákon o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou www.coi.cz.

b. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevzniká ubytovanému právo na odstoupení od smlouvy o ubytování.

jako spotřebitel, poskytuje-li ubytovací zařízení smluvní plnění ve stanovených lhůtách.

1. REZERVACE A STORNO PODMÍNKY

A. Flexibilní rezervační podmínky:

Flexibilní rezervace musí být zaručena platným číslem kreditní karty. Držitelem kreditní karty musí být některý z přijíždějících hostů, jinak je nutné získat autorizační formulář na rezervačním oddělení (reservations@savoyprague.cz) a vrátit jej vyplněný, řádně podepsaný a s fotokopií obou stran karty.

Karta poskytnutá jako záruka může být předautorizována na částku až do celkové ceny rezervace, aby byla zajištěna platnost karty a dostatek finančních prostředků na pokrytí rezervačních nákladů. Předautorizace není konečnou platbou a bude uvolněna ve lhůtě stanovené bankou, která kartu vydala. Další informace o pravidlech předběžné autorizace získáte od banky, která kartu vydala.

Storno je třeba provést přímo v ubytovacím zařízení NEJMÉNĚ 72 HODIN před očekávaným časem příjezdu (předpokládaným časem příjezdu se rozumí 14:00 (14:00) místního času (Praha) v den příjezdu). Pokud host nezruší rezervaci před volným termínem zrušení nebo v případě nedostavení se (host by rezervaci nezrušil a nedorazil by do půlnoci do prostor hotelu a neinformoval hotel o pozdním příjezdu), hotel je oprávněn účtovat si cenu ubytování za první noc jako storno poplatek.

Vezměte prosím na vědomí, že kontaktní údaje ubytovacího zařízení (odkaz na umístění a kontaktní stránku) najdete také v potvrzovacím e-mailu, který obdržíte po dokončení rezervace.

b. Podmínky nevratné rezervace:

Rezervace s NEVRATNÝMI podmínkami vyžadují zálohu ve výši 100 % z částky rezervace, která bude stržena z kreditní karty klienta v den rezervace.

V případě zrušení, změny nebo v případě nedostavení se je celková částka brána jako storno pokuta a žádná část platby nebude za žádných okolností vrácena. Rezervace je konečná.

Potvrzením rezervace s nevratnými podmínkami klient bere na vědomí, že na proplacení nevzniká právní nárok, a to ani v případě změny plánu, ani v případě vyšší moci.

2. UBYTOVACÍ ŘÁD A UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Čas odjezdu je 11:00 v den odjezdu. Pozdní check-out je možný pouze po dohodě s hotelem a může být zpoplatněn.

U všech hostů bez ohledu na věk je vyžadován při příjezdu doklad totožnosti. Jedná se buď o občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas).si vyhrazuje právo neubytovat všechny členy. Celá částka za ubytování je nevratná. Pokud host přijede bez řádné dokumentace pro sebe nebo své doprovázející děti, hotel
Dítě bez identifikace může být považováno za unesené a poskytovatel ubytování je povinen nahlásit tuto skutečnost příslušnému útvaru Policie ČR.

 

Hosté, kteří přijedou s dítětem mladším 18 let, musí při přihlášení předložit doklad potvrzující jejich vztah s dítětem. Tento dokument by měl obsahovat jakýkoli oficiální dokument potvrzující rodinný nebo opatrovnický vztah. Pokud host není rodičem ani zákonným zástupcem, musí mít u sebe úřední doklad o jeho oprávněné péči o dítě po dobu pobytu. V případě absence požadované dokumentace si hotel vyhrazuje právo zrušit ubytování pro všechny členy a/nebo kontaktovat příslušné úřady. Celá částka za ubytování je v tomto případě nevratná. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Celý hotel je nekuřácký. Kouření na pokoji opravňuje hotel účtovat hostovi pokutu 250,- EUR za extra úklid. Kouření je možné POUZE mimo areál hotelu.

Host je odpovědný za veškeré škody způsobené v pokoji během svého pobytu a zavazuje se uhradit náklady na opravy, výměnu nebo extra úklid. V případě, že host při příjezdu zjistí na pokoji poškození, je povinen toto neprodleně nahlásit na recepci hotelu. Na případné pozdější zprávy nebude brán zřetel. 

Host je odpovědný za zaplacení všech poplatků, které vzniknou během jeho pobytu, pokud není v rezervaci uvedeno jinak. Podpisem tohoto formuláře host opravňuje Hotel Savoy Prague k předautorizaci (zablokování) příslušné částky na jeho kreditní kartě na pokrytí vedlejších poplatků, které vzniknou během pobytu a nejsou uhrazeny při odjezdu (konzumace minibaru, poškození atd.). ).

Hotel Savoy Prague poskytuje hostovi přechodné ubytování v hotelovém pokoji NEBO pronájem ubytovací jednotky; číslo pokoje/číslo jednotky je uvedeno na registrační kartě. Celkové náklady a podmínky za pronájem byly dohodnuty v rezervační dokumentaci.

Mezi 22:00 (22:00) a 6:00 (6:00) je v hotelu doba klidu. Prosíme všechny hosty, aby to respektovali. Je přísně zakázáno chování, které vede k vyrušování ostatních hostů z nočního klidu. To zahrnuje hlasitý poslech televize nebo hudby, hlasité diskuse v místnostech nebo na chodbách a další rušivé způsoby. V případě závažného porušení tohoto pravidla může hotel potrestat hosty pokutou až do výše 300,- EUR nebo v nezbytných případech přivolat policii.

Psi a domácí mazlíčci nejsou v hotelu akceptováni. Toto rozhodnutí bylo udělané na základě nezodpovědných hostů. V případě, že host přijede s domácím mazlíčkem, nebude ubytován a částka za ubytování mu nebude vrácena. 

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel Savoy Prague provozovaný společností Hotel Amarilis Prague sro zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Pro účely zákonné povinnosti zpracovává Hotel Savoy Prague tyto osobní údaje: jméno a příjmení hosta, datum narození, číslo cestovních dokladů a VISA (v případě potřeby), státní příslušnost a adresu bydliště, a to na základě zák. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. 314/2015 Sb., získané od Hosta. Pro účely realizace rezervace zpracovává Hotel Savoy Prague tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a telefonní číslo hosta a osobní požadavky, získané od Hosta. Pro účely provedení platby zpracovává Hotel Savoy Prague následující kategorii osobních údajů: platební údaje hosta získané od Hosta.

Hotel Savoy Prague bude osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Hotel Savoy Prague na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Banky a poskytovatelé plateb k prokázání oprávnění zpracovat platbu
Pojišťovny pro případ škodní exekuce
Hotel Savoy Prague bude zpracovávat osobní údaje po dobu:
Zákonná povinnost – 6 kalendářních let
Vyřízení rezervace – 2 kalendářní roky
Provedení platby – 2 kalendářní roky
Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Hotel Savoy Prague, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Host má právo získat od Hotelu Savoy Prague osobní údaje, které se ho týkají a které Host poskytl Hotelu Savoy Prague. Hotel Savoy Prague na žádost Hosta neprodleně poskytne subjektu údajů údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je poskytne jinému určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje zpracovávané manuálně. Veškeré požadavky bylo nutné zasílat pouze a jednoznačně na e-mailovou adresu privacy@hotelclement.cz v anglickém nebo českém jazyce.

Veřejné prostory jsou monitorovány CCTV kamerami. Se všemi nahrávkami je nakládáno v souladu s evropskými standardy a předpisy a také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

V případě, že se host domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, může se stěžovat u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Hotelu Savoy Prague ve věci ochrany osobních údajů: privacy@hoteclement.cz

Přejeme příjemný pobyt!